Hoogstpersoonlijk úw Financieel partner

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijk en deskundig advies

Finance Partner wil uw financiële belangen optimaal behartigen. Om de gewenste financiële zekerheid te bereiken, adviseren wij u over de mogelijkheden en stellen wij voor u een evenwichtig pakket voorzieningen samen dat wij gedurende de relatie die u met ons heeft voor u onderhouden en indien nodig aanpassen. Uitgangspunt daarbij is steeds uw wens in combinatie met de (financiële) mogelijkheden. 

Wij helpen u met het bepalen van realistische doelstellingen op het  gebied van hypotheken, financiële planning en bankzaken, waarbij wij u ook wijzen op de beperkingen, mogelijkheden en voordelen van wettelijke regelingen op het gebied van fiscaal, huwelijks-, vermogens- en erfrecht. 

Uw belangen staan centraal en onze dienstverlening sluit hierop aan. Wij streven een hoog niveau van dienstverlening na en investeren daarom in onze medewerkers op het gebied van opleidingen en informatievoorziening. De bereikbaarheid van onze organisatie is zo goed mogelijk afgestemd op uw behoefte.

Excellent advies..

Dat is wat u van ons mag verlangen! Maar er is méér.....

 • Ons enthousiasme

  Wij zijn innovatief en blijven onszelf ontwikkelen. Wij testen nieuwe communicatiemiddelen zoals webcam. Wij volgen vakcursussen, doen aan teambuilding. Wij staan midden in de maatschappij en zijn nieuwsgierig naar onze omgeving. Wij willen bovenal iets betékenen voor onze klanten.

 • Onze aandacht

  Klinkt wellicht vreemd, maar u krijgt onze aandacht. Onze onverdeelde aandacht. Want wij nemen u serieus! Wij willen dat u zo goed mogelijk wordt geadviseerd. Neem de proef op de som! 

 • Onze expertise

  En dat heeft te maken met het feit dat wij ons vak verstaan. Wij vertellen u waar het op staat. Wij beschikken over de juiste kennis, diploma's en een ruime ervaring! Dáárom heeft Finance partner een reputatie hoog te houden! Wij zijn trots op ons kantoor!

 • Ons vertrouwen

  Vertrouwen is een zaak van perceptie en intuïtie. Wij proberen de verwachtingen van onze relaties iedere keer weer te overtreffen. De klant staat staat bij ons centraal. U dus! Daarop kunt u vertrouwen, maar we realiseren ons dat wij dat vertrouwen eerst moeten winnen.

   

Wees niet bang, wij kunnen heel goed tegen kritiek!

Daar zijn wij bij Finance partner alleen maar blij mee! Daar worden we alleen maar beter van nietwaar? Fijn dat u de moeite neemt om onze prangende vragen te beantwoorden en uw ervaringen te delen. En eh.. als u juist heel tevreden bent, willen we dat natuurlijk ook graag weten.

 

undefined

Contact

Kantoor Uden

Velmolenweg 147 |  5404 LB UDEN

Kantoor Wageningen

Generaal Foulkesweg 30 A  |  6703 BS WAGENINGEN  |  T: 0413-242042

 

Heeft u vragen over een van onze diensten of heeft u een reactie of opmerking voor ons? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand contactformulier.

U kunt ons natuurlijk ook bellen of even langs komen op ons kantoor. 

Waar kunt u ons vinden?

Servicepagina's

 • Disclaimer van Finance partner

  Algemeen
  De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de "Disclaimer") zijn van toepassing op deze internetsite van Finance partner.

  U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

  Gebruik van deze internetsite
  Deze website dient ter algemene informatievoorziening. Hoewel Finance partner tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Finance partner expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Finance partner garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

  Copyright
  De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) behoren toe aan Finance partner of aan derden waarmee Finance partner een overeenkomst heeft afgesloten. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finance partner of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

  Online communicatie
  De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Finance partner zendt, is niet gegarandeerd. Finance partner raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Finance partner te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Finance partner te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

  Uitsluiting van aansprakelijkheid
  Finance partner aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Finance partner op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  1. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite
  2. de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden
  3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Finance partner of aan u wordt gezonden
  4. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite
  5. misbruik van deze internetsite
  6. verlies van gegevens
  7. het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of
  8. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite

  Toepasselijk recht
  Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

  Wijzigingen
  Finance partner behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

   

 • Privacyverklaring van Finance partner

  Algemeen
  Deze website wordt beheerd door Finance partner. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan Finance partner persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Finance partner zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacystatement bevat informatie over de doeleinden die Finance partner  bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

  Doeleinden van gegevensverwerking
  Finance partner verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

  Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

  • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
  • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.
  • Het uitvoeren van marketingactiviteiten
  • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
  • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

  Gevoelige informatie
  Finance partner tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Finance partner wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Finance partner instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

  Cookies
  Finance partner kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van zogenaamde "cookies". Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies, op http://www.mozilla.org voor meer informatie over Mozilla Firefox over cookies of op http://browser.netscape.com voor meer informatie van Netscape over cookies. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.

  Verstrekking aan derden
  Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product. Op onze website zijn sociale media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

  Internetsites van derden
  Dit Privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

  Contactformulier en nieuwsbrief
  Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, sparen, etc. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

  Uw rechten
  U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan ons kantoor. Ook heeft u het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, aan ons kantooradres. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

  Wijzigingen privacystatement
  Finance partner behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 • Start een webcam-sessie

  Hulp & Advies op afstand

  Het is lang niet altijd nodig dat wij bij u thuis komen of u bij ons op kantoor.

  Met onze handige Advies op Afstand module kunnen wij ons scherm met u delen. Op deze manier communiceren wij op een moderne en efficiënte wijze met u. Zodra u van ons de sessiecode heeft ontvangen, kunt u deze hieronder invullen.

  Vul hier sessiecode in

   

   

  Inloggegevens adviseur

                                      

 • Digitaal Ondertekenen

  klik en surf door naar de inlogpagina van ASSU Ondertekenen

 • Controleer hier de hoogte van uw WOZ beschikking

                     

 • Wél een verhaalschade, maar niet verzekerd? Maak dan gebruik van 112schade.nl

   

   

 • Maak hier gebruik van onze Preventiewinkel - van koolmonoxidemelders tot blusdekens

 • Op zoek naar de juiste polisvoorwaarden? Polisvoorwaarden Online!
 • Download produktwijzers

  Waarvoor is de inboedelverzekering bedoeld? Welke voorwaarden gelden bij de caravanverzekering? En wat is de opzegtermijn van de pechhulpverzekering? De productwijzers geven antwoord op dit soort vragen. En helpen je zo op weg bij het afsluiten van een verzekering.

  Kenmerken

  In een productwijzer lees je de belangrijkste kenmerken van een verzekering. Daarnaast geven ze antwoord op de veelgestelde vragen. Ook kom je alles te weten over de rechten en plichten van de verzekeraar en ontdek je wat jouw rechten en plichten zijn. Zo beoordeel je snel en gemakkelijk of de verzekering voor jou de beste oplossing is.

  Let op!

  • In de productwijzers staat alleen algemene informatie. Iedere verzekeraar heeft zijn eigen polisvoorwaarden en premie. Het is dus zinvol de producten van verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken.
  • Heb je na het lezen van de productwijzer nog vragen? Neem dan contact op met je verzekeraar of adviseur.

  Bekijk hieronder alle beschikbare produktwijzers!

 • Inboedelwaardemeter - digitaal
 • Maak hier gerust een afspraak met Finance partner

 • Login kantoorapplicaties
 • Klachtenprocedure

   

  Wij vinden een goede relatie met onze klanten belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden over ons bent. Laat het ons weten, dan kunnen we er iets aan doen. U kunt uw klacht aan ons kenbaar maken door een brief sturen naar ons kantoor.

  Ook kunt u gebruik maken van onderstaand klachtenformulier.

  Klachtenformulier

  Directie 

  Lukt het ons niet om gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan kunt u uw klacht nog voorleggen aan onze directie voor een heroverweging.

  Kifid, Geschillencommissie, Commissie van Beroep
  Als dit nog steeds niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, dan kunt u zich, indien uw klacht gaat over een financieel product of een financiële dienst, wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Bij het Kifid kunt u terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen.

  Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is bereikbaar via:
  Postbus 93257
  2509 AG Den Haag
  T: (070) 333 89 99
  I: www.kifid.nl

  Wanneer u zich niet kunt vinden in het advies van het Kifid, kunt u uw klacht binnen drie maanden voorleggen aan de Geschillencommissie van het Kifid. Er moet dan -uitzonderingen daargelaten- wel meer dan € 100,- in het geding zijn.

  De geschillencommissie doet meestel een bindende uitspraak voor beide partijen. De financieel dienstverlener is dan verplicht deze beslissing uit te voeren. De behandeling van de klacht door de Geschillencommissie kost € 50,- en € 100,- als het Kifid de klacht ongegrond heeft bevonden. Accepteert u (of wij) de beslissing van de Geschillencommissie niet, dan kan de klacht onder voorwaarden bij de laatste instantie van het Kifid, de Commissie van Beroep, worden ingediend.

  Ombudsman zorgverzekeringen, SKGZ en de rechter
  Wanneer uw klacht betrekking heeft op uw zorgverzekering kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) te Zeist.

  Alle klachten worden daar in principe eerst behandeld door de Ombudsman Zorgverzekeringen. Deze probeert via een bemiddelingstraject een oplossing te vinden voor het probleem. Is dat traject niet succesvol geweest, dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de SKGZ. De SKGZ zal op basis van de beschikbare informatie een bindend advies uitbrengen.

  Bindend wil zeggen dat zowel uzelf als wij ons aan dit advies dienen te houden. Voor het in behandeling nemen van de zaak wordt een entreegeld gevraagd. De hoogte hiervan kunt u vinden op www.skgz.nl.

  De Ombudsman en de SKGZ zijn beiden te bereiken via:
  Postbus 291
  3700 AG Zeist
  T: (030) 698 83 60
  I: www.skgz.nl 

  Rechter
  Tenslotte is het mogelijk om na de behandeling van uw klacht door de SKGZ deze voor te leggen aan de Burgerlijke rechter. Deze beoordeelt de zaak niet opnieuw, maar voert een beperkte toets uit naar de inhoud en de totstandkoming van het bindend advies.

 • Belangrijke downloads

Face-to-face advies

Belangrijk bij het advies van Finance partner is het persoonlijke contact. Dat vergt tijd, aandacht en betrokkenheid. Alleen zo krijgt u het best passende advies, waarop u kunt vertrouwen.

Finance partner werkt efficiënt en doelgericht. Ons adviesplan bestaat uit vier stappen:

 • Informeren & inventariseren
 • Analyseren & adviseren
 • Bemiddelen
 • Nazorg